მეზობელი სიტყვები
Darwinian evolution
/dɑ:ʹwɪnɪən͵i:vəʹlu:ʃn, -͵ɛvəʹlu:ʃn/