მეზობელი სიტყვები
dauermodification
არსებითი სახელი
/ʹdaʊəmɒdɪfɪʹkeɪʃn/

გენ. ხანგრძლივი მოდიფიკაცია (გარემო პირობების ზემოქმედებით გამოწვეული ფენოტიპური ცვლილება, რომელიც რამდენიმე თაობაში ვლინდება და მაინდუცირებელი ფაქტორის მოქმედების შეწყვეტის შემდეგ ქრება / უბრუნდება საწყის ნიშან-თვისებას).