deciduous
ზედსართავი სახელი
/dɪʹsɪdʒʊəs, dɪʹsɪdjʊəs/

1. ზოოლ., ბოტ. პერიოდულად / ამა თუ იმ სტადიაზე რომ ცვივა (ითქმის რქების, კბილების, ფოთლების და ა.შ. შესახებ);

2. ანატ. დეციდუალური (ითქმის პლაცენტის შესახებ);

3. ბოტ. ფოთოლმცვივანი, ფოთოლმცვენი; deciduous trees ფოთოლმცვივანი ხეები.