მეზობელი სიტყვები
declarative memory
არსებითი სახელი
/dɪ͵klærətɪvʹmɛmərɪ/

ფიზიოლ. დეკლარაციული მეხსიერება, ექსპლიციტური მეხსიერება (გრძელვადიანი მეხსიერების ფორმა, რომლის დროსაც ხდება შესწავლილი / დამახსოვრებული ფაქტებისა და ინფორმაციის შეგნებული გახსენება) [შდრ. აგრ. procedural memory].