diclinous
ზედსართავი სახელი
/ʹdaɪklɪnəs/

ბოტ. 1) დიკლინური, განსხვავებულსქესიანი, ცალსქესიანი ყვავილების მქონე; ერთსახლიანი ან ორსახლიანი (ითქმის მცენარის შესახებ);

2) ცალსქესიანი, მამრობითი ან მდედრობითი (ითქმის ყვავილის შესახებ) [შდრ. აგრ. monoclinous].