მეზობელი სიტყვები
dinoflagellates
/͵daɪnəʊʹflædʒəleɪts/