dioxygenase
არსებითი სახელი
/daɪʹɒksɪdʒəneɪz/

ბიოქ. დიოქსიგენაზა (ფერმენტი, რომელიც აკატალიზებს მოლეკულური ჟანგბადის ორივე ატომის სუბსტრატში ჩართვას) [შდრ. აგრ. monooxygenase].