DNA supercoiling
არსებითი სახელი
/͵di:ɛneɪʹsu:pəkɔɪlɪŋ, -ʹsju:-/

მოლ. ბიოლ. დნმ-ის სუპერსპირალიზაცია / ზესპირალიზაცია (წრიული ორჯაჭვიანი დნმ-ის სპირალის რგოლის დაგრეხა / თავის თავზე დახვევა) [იხ. აგრ. positive supercoiling, negative supercoiling].