მეზობელი სიტყვები
DPD
/͵di:pi:ʹdi:/

აბრევ. = diffusion pressure deficit.