მეზობელი სიტყვები
dysphotic
ზედსართავი სახელი
/dɪsʹfɒtɪk/

ეკოლ. დისფოტიკური, სუსტად განათებული (ითქმის გარემოს შესახებ); dysphotic zone დისფოტიკური ზონა, ბინდის ზონა; მეზოპელაგიალური ზონა (ოკეანისა და ა.შ.).