მეზობელი სიტყვები
dystrophin
არსებითი სახელი
/ʹdɪstrəfɪn/

ბიოქ. დისტროფინი (კუნთის უჯრედის ციტოპლაზმური ცილა).