მეზობელი სიტყვები
earless seals
/ʹɪəlɪssi:lz/

(აგრ. true seals) = Phocidae.