მეზობელი სიტყვები
echinoderms
/ɪ͵kaɪnəʊʹdɜ:mz, ͵ɛkɪnəʊʹdɜ:mz/