მეზობელი სიტყვები
echolocation
არსებითი სახელი
/͵ɛkəʊləʊʹkeɪʃn/

ზოოლ. ექოლოკაცია (მაღალსიხშირული ბგერების გამოცემითა და მათი ექოების აღქმის საშუალებით ობიექტის მდებარეობის განსაზღვრა / ამოცნობა – ახასიათებთ ღამურებს, ღამის ფრინველებს, დელფინს და სხვ.).