მეზობელი სიტყვები
ecogeographic ან ecogeographical
ზედსართავი სახელი
/͵i:kəʊdʒi:əʹgræfɪk, -kl/

ეკოგეოგრაფიული, გარემოს გეოგრაფიულ და ეკოლოგიურ ასპექტებთან დაკავშირებული.