მეზობელი სიტყვები
Elasmobranchii
არსებითი სახელი
/ɪʹlæzməbræŋkɪaɪ/

pl იქთ. ფირფიტლაყუჩიანები (Elasmobranchii subcls.).