მეზობელი სიტყვები
epizoochory
არსებითი სახელი
/͵ɛpɪʹzəʊʹɒkɔ:rɪ/

ეპიზოოქორია (მცენარის თესლის / სპორების გავრცელება ცხოველების სხეულზე მიმაგრების გზით).