მეზობელი სიტყვები
esophagi
/ɪʹsɒfəgaɪ/

esophagus-ის pl.