მეზობელი სიტყვები
estival, estivate, estivation
/ʹɛstɪvl, ɛʹstaɪvl, ʹɛstɪveɪt, ʹi:stɪveɪt, ͵ɛstɪʹveɪʃn, ͵i:stɪʹveɪʃn/