მეზობელი სიტყვები
exoplasmatic, exoplasmic
/͵ɛksəʊplæzʹmætɪk, ͵ɛksəʊʹplæzmɪk/