მეზობელი სიტყვები
exosymbiosis
/͵ɛksəʊsɪmbaɪʹəʊsɪs/