მეზობელი სიტყვები
exsertile
ზედსართავი სახელი
/ɪkʹsɜ:tɪl, ɛkʹsɜ:tɪl/

ზოოლ. გამოწევადი, გამოშვერადი, გამოწევის / გამოშვერის უნარის მქონე (ითქმის ნესტრის, ენის და მისთ. შესახებ).