მეზობელი სიტყვები
exstipulate
ზედსართავი სახელი
/ɛkʹstɪpjʊlət/

ბოტ. უთანაფოთლო, თანაფოთოლი / თანაფოთლები რომ არა აქვს.