მეზობელი სიტყვები
extrinsic isolating mechanism
არსებითი სახელი
/ɪk͵strɪnsɪk͵aɪsəleɪtɪŋʹmɛkənɪzəm, ɛk͵-/

ეკოლ. გარემოს მაიზოლირებელი მექანიზმი (ესა თუ ის ბუნებრივი დაბრკოლება, რომელიც აფერხებს პოტენციურად შეჯვარებად პოპულაციათა ინტერბრიდინგს).