მეზობელი სიტყვები
exuvia
/ɪgʹzju:vɪə, ɛgʹzju:vɪə/

exuviae- sing.