მეზობელი სიტყვები
eyestalk
არსებითი სახელი
/ʹaɪstɔ:k/

ზოოლ. ღეროვანი თვალი (ზოგიერთი მოლუსკისა, კიბოსნაირისა ან მწერისა).