მეზობელი სიტყვები
facial skeleton
/͵feɪʃlʹskɛlɪtn/