მეზობელი სიტყვები
fairy shrimps
არსებითი სახელი
/ʹfɛərɪʃrɪmps/

pl ზოოლ. ლაყუჩფეხიანები (კიბოსნაირთა ქვეტიპის უხერხემლო ფეხსახსრიანთა რიგი; Anostraca ord.).