მეზობელი სიტყვები
fasciae
/ʹfæʃɪi:, ʹfeɪʃi:ɪ/

fascia- pl.