მეზობელი სიტყვები
feedback
არსებითი სახელი
/ʹfi:dbæk/

ბიოქ. უკუკავშირი, უკუკავშირის მექანიზმი (გარკვეული დონის მიღწევის შემდეგ ამა თუ იმ ბიოლოგიური და ბიოქიმიური პროცესის პროდუქტის / შედეგის მიერ პროცესის დათრგუნვა ან ხელშეწყობა; აგრ. feedback mechanism); positive feedback დადებითი უკუკავშირი (გარკვეული ეტაპის შემდეგ პროცესის პროდუქტის / შედეგის მიერ პროცესის ხელშეწყობა); negative feedback უარყოფითი უკუკავშირი (გარკვეული ეტაპის შემდეგ პროცესის პროდუქტის / შედეგის მიერ პროცესის დათრგუნვა).