მეზობელი სიტყვები
fixed-action pattern
არსებითი სახელი
/͵fɪkstʹækʃnpætn/

ზოოლ. მოქმედებათა ფიქსირებული თანმიმდვრობა (ცხოველის ქცევაში).