foliose
ზედსართავი სახელი
/ʹfəʊlɪ͵əʊs, ʹfəʊlɪ͵əʊz/

1. ბოტ., მიკოლ. ფოთლისებრი, ფირფიტისებრი (ითქმის ზოგიერთი ლიქენების შესახებ) [შდრ. აგრ. crustose, fruticose 1];

2. ბოტ. ფოთლოვანი, ფოთლებიანი; უხვფოთლიანი.