მეზობელი სიტყვები
funiculi
/fjʊʹnɪkjʊlaɪ, fjʊʹnɪkjʊli:/

funiculus-ის pl.