მეზობელი სიტყვები
funiculose
ზედსართავი სახელი
/fjʊʹnɪkjʊləʊs/

ძაფისებრი; თოკისებრი, ბაგირისებრი.