მეზობელი სიტყვები
furcae
/ʹfɜ:rsi:, ʹfɜ:rki:/

furca- pl.