მეზობელი სიტყვები
furculae
/ʹfɜ:kjʊli:/

furcula- pl.