მეზობელი სიტყვები
Gadiformes
არსებითი სახელი
/͵geɪdɪʹfɔ:mi:z/

pl იქთ. ვირთევზასნაირნი (Gadiformes ord.).