მეზობელი სიტყვები
gadoid
ზედსართავი სახელი
/ʹgeɪdɔɪd/

იქთ. ვირთევზასებრი, ვირთევზას მსგავსი; ვირთევზასებრთა ოჯახში შემავალი ან მასთან დაკავშირებული.