მეზობელი სიტყვები
G alpha ან
არსებითი სახელი
/͵dʒi:ʹælfə/

ბიოქ. G-ალფა (ჰეტეროტრიმერული G ცილის ალფა სუბერთეული).