მეზობელი სიტყვები
galvanotaxes
/͵gælvənəʊʹtæksi:z/

galvanotaxis-ის pl.