მეზობელი სიტყვები
gametangia
/͵gæmɪʹtændʒɪə/

gametangium-ის pl.