მეზობელი სიტყვები
gamogeneses
/͵gæməʹdʒɛnəsi:z/

gamogenesis-ის pl.