მეზობელი სიტყვები
gamosepalous
ზედსართავი სახელი
/͵gæməʊʹsɛpələs/

ბოტ. ჯამისფოთლებშეზრდილი, შეზრდილი ჯამის ფოთლების მქონე (ითქმის ყვავილის შესახებ).