მეზობელი სიტყვები
gangliform
ზედსართავი სახელი
/ʹgæŋglɪfɔ:m/

ანატ. განგლიოზური, განგლიონის ფორმისა, კვანძოვანი.