მეზობელი სიტყვები
Gause's principle
/͵gæʊzəzʹprɪnsəpl/