მეზობელი სიტყვები
Gb
/͵dʒi:ʹbi:/

აბრევ. = gigabase.