მეზობელი სიტყვები
Gbp
/͵dʒi:bi:ʹpi:/

აბრევ. = gigabase pair.