მეზობელი სიტყვები
gigabase pair
/͵gɪgəbeɪsʹpɛə(r)/