მეზობელი სიტყვები
glutamate dehydrogenase
არსებითი სახელი
/͵glu:təmeɪtdi:haɪʹdrɒdʒəneɪz/

ბიოქ. გლუტამატ-დეჰიდროგენაზა (ფერმენტი; აბრევ. GLDH).