მეზობელი სიტყვები
glutelins
არსებითი სახელი
/ʹglu:təlɪnz/

pl ბიოქ., ბოტ. გლუტელინები (წყალში უხსნარი, სუსტ ტუტე ხსნარებსა და მჟავებში ხსნადი მცენარეული ცილები, რომლებიც უპირატ. მარცვლოვან მცენარეთა თესლებში გვხვდება).